Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
1899 5853 500
Reposted fromfungi fungi viaatranta atranta
fuckthisfuckthat
0598 d2a0
Reposted fromsoSad soSad vialugola lugola
fuckthisfuckthat
Play fullscreen
<3
Reposted fromkarahippie karahippie vialugola lugola
fuckthisfuckthat
Być może nie mam prawa, aby napisać, że czuję się obcy i nieszczęśliwy, gdyż w końcu sam decydowałem o swoim losie.
— Marek Hłasko - Listy
fuckthisfuckthat

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czem pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czem ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

— Tuwim
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
0922 fd0c 500
Reposted fromsoupersonn soupersonn viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
Reposted frompjoter pjoter viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
9189 b41a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
Reposted fromaimless aimless viadotknij dotknij
fuckthisfuckthat
8603 89a7 500
Reposted fromNajada Najada vialikearollingstone likearollingstone

October 16 2016

fuckthisfuckthat
5519 7f21 500
It's nothing personal
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
1009 d8d8 500
Minłajl in polant
Reposted fromrrandom rrandom viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”
fuckthisfuckthat
6135 e0d3 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaszpaqus szpaqus
fuckthisfuckthat
6794 9378
Reposted frommartynkowa martynkowa viaafisz afisz
fuckthisfuckthat
1511 c857
Reposted fromretaliate retaliate
fuckthisfuckthat
fuckthisfuckthat
2954 48ad
Reposted fromnoticeable noticeable viahajskul hajskul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl